Διοικητικό Συμβούλιο Εκτύπωση

Το Παράρτημα διοικείται από 5μελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) που εκλέγεται από την Συνέλευση των μελών του Παραρτήματος με μυστική ψηφοφορία κάθε διετία.
Μαζί με τα πέντε τακτικά μέλη εκλέγεται και ένα αναπληρωματικό. Η θητεία της Δ.Ε. διαρκεί μέχρι την συγκρότηση σε Σώμα της νέας Δ.Ε.

Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής που εξέλεξε η τελευταία Γενική Συνέλευση του Παραρτήματος την 26η Φεβρουαρίου 2018 είναι:

 

Πρόεδρος: Τερζίδου Θεοδούλη (Λία)
Αντιπρόεδρος: Σωτηριάδου 'Αννα
Γραμματέας: Λάγκας Θωμάς
Ταμίας: Πούλακας Γιώργος
Μέλος: Γεωργιάδης Χρήστος
 Μέλος: Ελευθεράκης Γιώργος