Όραμα Εκτύπωση
  • Η δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου για την εντατικότερη διάχυση των ΤΠΕ στην Μακεδονία και στη Θράκη.
  • Προώθηση της καινοτομίας στις ΤΠΕ .
  • Η ενίσχυση της ομαλής ένταξης νέων επιστημόνων του χώρου στην αγορά εργασίας αλλά και στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα.
  • Η ουσιαστική συμβολή στις προσπάθειες της ΕΠΥ για τη δημιουργία Επιμελητηρίου Πληροφορικής.
  • Δημιουργία μιας «κοινότητας πληροφορικών» η οποία θα υποστηρίζει ενεργά τα μέλη της με κάθε τρόπο προσφέροντας επίκαιρη ενημέρωση για τρέχοντα θέματα πληροφορικής (π.χ. συνέδρια, ημερίδες και ευκαιρίες επιμόρφωσης) αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε νέα μέλη.
  • Η διοργάνωση ημερίδων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων που διαπραγματεύονται τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της Πληροφορικής σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
  • Η δια βίου εκπαίδευση μέσα από προγράμματα για την περαιτέρω κατάρτιση των μελών της ΕΠΥ-ΜΑΘΡΑ.
  • Η ανάπτυξη του κλάδου μέσα από τη συσπείρωση και τη συνεργασία πολλαπλών φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την επίτευξη κοινών στόχων.
  • Η διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας Πληροφορικών με την αγορά Πληροφορικής.