Αίτηση Εγγραφής Μέλους Εκτύπωση
Η αίτηση πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα:
1.      Αίτηση εγγραφής
2.      Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει λάβει γνώση του καταστατικού
3.      Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 4.12
4.      Βιογραφικό σημείωμα
5.      Απόδειξη πληρωμής του ποσού εγγραφής
6.      Τίτλους σπουδών (επικυρωμένα αντίγραφα)
7.      Βεβαιώσεις
8.      Πιστοποιητικά

 


Σύντομα θα υπάρχει και η δυνατότητα on-line υποβολής της αίτησης.